DIDACTICA SPECIALIZĂRII. MATEMATICĂ. INFORMATICĂ ȘI TIC. SUPORT DE CURS

Carmen-Violeta POPESCU

Cursul se adresează studenților înscriși la programele de formare psihopedagogicǎ din cadrul DPPD, care doresc o carierǎ didacticǎ în specializǎrile Matematică, Informaticǎ și TIC. Acesta familiarizează studenții cu modalitǎți și strategii adaptate predǎrii în ciclul preuniversitar.

Nr. pag.: 156 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2023 ║ ISBN 978-606-527-701-4  

STRATEGII ÎN RECEPTAREA TEXTELOR LA CLASĂ: EPIC VS. DRAMATIC

Monica MACOVEI

Lucrarea are ca obiect familiarizarea elevilor cu particularităţile textului epic, respectiv dramatic şi propune diferite modalităţi de lucru la clasă printre care se numără „harta subiectivă”, ”jurnalul cu dublă intrare”, „tehnica Sherlock Holmes”.

Nr. pag.: 128 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-668-0

GHID METODOLOGIC DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Nicoleta-Luminița GORA, Ioana BOGHIAN

Ghidul metodologic de practică în învățământul preşcolar conține aspecte teoretice şi exemple de bune practici referitoare la practica pedagogică în învățământul preşcolar și se adresează studenților de la programul de studiu Pedagogia învățământului primar şi preşcolar.

Nr. pag.: 170 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2021 ║ ISBN 978-606-527-545-4  

DIDACTICA DOMENIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DIDACTICII SPECIALITĂȚII

Costică LUPU

Cartea se recomandă, prin actualitatea temei ce a rezultat din necesitatea deschiderii problematicii ştiinţelor educaţiei, spre perfecţionarea profesorilor masteranzi din învățământul primar, gimnazial și liceal, şi a practicii pedagogice cu studenţii de la nivelul I și II, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. pag.: 365 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-517-1

PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI

Alina CĂPRIOARĂ

Lucrarea acesta realizează o radiografie psihologică a situaţiilor de învăţare cu scopul de optimiza, ameliora educaţia, în avantajul celui care beneficiază de ea.

Nr. pag.: 115 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2017 ║ ISBN 978-606-527-566-9 

JOCURI DIDACTICE PENTRU DEZVOLTAREA SOCIALĂ A PREȘCOLARILOR. GHID EDUCAȚIONAL

Daniela STOLERU

În cadrul ghidului sunt descrise 18 jоcuri didactice pentru dezvoltare socială a preşcolarilor. Prezentarea jocurilor didactice respectă etapele specifice: tema/ subiectul jocului, scopul didactic, obiectivele operaţionale, sarcina didactică (consemnul), regulile jocului, elementele de joc, strategia didactică, desfăşurarea jocului.

Nr. pag.: 87 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-553-9 

GHID CU METODE INTERACTIVE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE DIN GRĂDINIȚĂ

Daniela STOLERU

Ghidul cuprinde metode didactice interactive care sunt eficiente pentru activităţile matematice: Brainstormingul, Mozaicul, Mai multe capete la un loc, Bula-dublă, Turul galeriei, Schimbă perechea!, Cubul, Piramida, Tehnica 6-3-5, Diagrama Venn, Blazonul etc.

Nr. pag.: 64 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-552-2 

ABORDĂRI ALE DEZVOLTĂRII ATENȚIEI LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ DIN PERSPECTIVĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Daniela STOLERU

Lucrarea este structurată pe trei capitole. În primul capitol sunt evidenţiate valențele formative ale dezvoltării atenției la vârsta preșcolară. În capitolul al doilea este prezentat conceptul de atenție din perspectivă psihologică. Capitolul al treilea integrează implicațiile educaționale ale dezvoltării atenției la preșcolari.

Nr. pag.: 64 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-552-2 

PERSPECTIVE ACTUALE ALE UTILIZĂRII JOCURILOR DIDACTICE PENTRU EDUCAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI

Daniela STOLERU

Lucrarea este structurată pe trei capitole. În primul capitol este evidenţiat rolul jocului în dezvoltarea limbajului preşcolarilor. Cel de al doilea capitol integrează consideraţiile psihopedagogice privind jocul didactic. Capitolul al treilea este dedicat analizei jocurilor didactice de educare a limbajului.

Nr. pag.: 69 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-606-527-550-8  

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE. SUPORT PENTRU CURS ŞI SEMINAR

Liliana MÂȚĂ

Suportul pentru curs şi seminar este structurat pe cinci capitole în care sunt abordare principalele teme ale managementului organizaţiei şcolare: delimitări conceptuale, fundamente teoretico-metodologice ale managementului organizaţiei şcolare, managementul domeniilor cheie, relaţii cu comunitatea, managementul domeniilor complementare.

Nr. pag.: 112 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2016 ║ ISBN 978-973-1833-56-9 

CREATIVITATE ȘI CERCETARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Costică LUPU

Cartea se adresează studenţilor și absolvenţilor pentru formarea pedagogică inițială și continuă, întâi ca suport pentru cursul de teoria și metodologia cercetării, apoi ca auxiliar în realizarea lucrărilor de disertație, de licență, de doctorat și de obținere a gradului didactic I.

Nr. pag.: 222 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-512-6

DEZVOLTAREA FLUIDITĂŢII ŞI FLEXIBILITĂŢII GÂNDIRII CREATOARE A ELEVILOR PRIN REZOLVARE ŞI COMPUNERE DE PROBLEME

Maria Ramona BARBU 

Conţinutul lucrării se adresează în special personalului didactic din învăţământul primar. Lucrarea constituie însă un material bogat şi eficient atât pentru pregătirea studenţilor facultăţilor cu profil ştiinţe-psihopedagogic, cât şi pentru perfecţionarea cadrelor didactice.

Nr. pag.: 148 ║ Format: A5, color ║ Anul apariției: 2015 ║

ISBN 978-606-527-451-8 

ELABORAREA STRATEGIEI DE COMUNICARE ÎN UNITĂŢI NONFORMALE PALATE ȘI CLUBURI ALE COPIILOR ŞI ELEVILOR

Petre VALEA

Lucrarea include aspecte privind comunicarea în managementul educaţional nonformal din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor.

Nr. pag.: 106 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-450-1

EXPERIMENT PSIHOPEDAGOGIC PRIVIND DEZVOLTAREA GÂNDIRII LOGICE LA ŞCOLARII MICI

Ramona Adi GABOR

Lucrarea are la bază prezentarea unui studiu experimental pentru a evidenţia rolul strategiilor didactice specifice asupra dezvoltării gândirii logice la şcolarii mici.

Nr. pag.: 103 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-445-7

FORMAREA NOŢIUNILOR MATEMATICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Ramona Adi GABOR

Lucrarea reprezintă o abordare specifică a predării noţiunilor matematice în clasele primare. De asemenea, sunt analizate implicaţiile psihologice ale contactului şcolarului mic cu noţiunile de matematică.

Nr. pag.: 120 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-606-527-444-0 

MANAGEMENTUL CLASEI. SUPORT PENTRU CURS ŞI SEMINAR

Liliana MÂȚĂ

Suportul pentru curs şi seminar este structurat pe zece capitole în care sunt abordare principalele teme ale managementului clasei de elevi: concepte fundamentale, natura managerială a rolurilor şi funcţiilor cadrului didactic, argumente ale managementului clasei de elevi, dimensiunile managementului clasei de elevi, comunicarea în clasa de elevi, managementul clasei de elevi şi disciplina, colaborarea şcolii cu ceilalţi factori educaţionali etc.

Nr. pag.: 154 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2015 ║ ISBN 978-973-1833-22-4

UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAŢIONALE INTERACTIVE ONLINE (MENOS)

Iuliana Mihaela LAZĂR (coord.), Liliana MÂȚĂ, Maria-Ema FÂCIU, Marius STAMATE, Venera COJOCARIU, Elena NECHITA, Adriana MĂLUREANU, Călin MATEIAN, Gabriel LAZĂR

Cartea urmăreşte familiarizarea profesorilor, dar şi a studenților cu mijloacele şi metodele interactive ce pot fi utilizate în procesul educațional.

Nr. pag.: 162 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-429-7  

DIDACTICA PREDĂRII DISCIPLINELOR TEHNICE

Liliana MÂȚĂ, Venera-Mihaela COJOCARIU

Lucrarea abordează principalele teme legate de predarea disciplinelor tehnice în vederea formării viitorilor profesori. Ca structură, lucrarea cuprinde o parte teoretică, în care sunt abordate conceptele-cheie şi o parte aplicativă, în care sunt elaborate exemple de realizare a activităţilor de predare-învăţare-evaluare la disciplinele tehnice.

Nr. pag.: 94 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-422-8

TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI. GHID PENTRU STUDENŢII DE LA SPECIALIZAREA PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Liliana MÂȚĂ

Ghidul conţine o abordare a specifică a temelor din domeniul teoriei şi metodologiei curriculum-ului din perspectiva învăţământului primar şi preşcolar. Sunt abordate conceptele de bază şi sunt formulate aplicaţii şi exemple de itemi.

Nr. pag.: ║ Format: ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-421-1

TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII. TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII

Constanța DUMITRIU 

Cartea sintetizează problematica teoriei şi metodologiei predării, învăţării, evaluaării, respectiv: sistemul şi procesul de învăţământ, normativitatea didactică, metodologia didactică, proiectarea didactică, teoria şi practica evaluării.

Nr. pag.: 208 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-407-5

A GUIDE TO ENGLISH TEACHING PRACTICE

Ioana BOGHIAN

Cursul include un ghid pentru practica pedagogică la limba engleză.

Nr. pag.: 127 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-402-0

PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI

Constanța DUMITRIU  

Lucrarea include explicarea şi descrierea unor procese şi activităţi psihice precum: mecanismele şi legităţile învăţării; bazele psihologice ale predării – învăţării – evaluării; cunoaşterea teoretică a modelelor învăţării, precum şi a aplicaţiilor acestora în domeniul educaţional; elemente de psihosociologie a grupurilor şcolare.

Nr. pag.: 172 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-353-5 

DIDACTICA JOCULUI

Costică LUPU 

Cartea conține aspecte privind activitățile desfășurate la grădiniță.

Nr. pag.: 270 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2014 ║ ISBN 978-606-527-341-2

INOVAŢII ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ. GHID PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PEDAGOGICE

Liliana MÂȚĂ, Andreia Irina SUCIU 

Lucrarea își propune să realizeze o hartă a competențelor pedagogice și să ofere o descriere teoretică a acestora, dublată de aplicații practice pentru fiecare categorie de competență prin corelarea cu aspecte legate de funcționalitatea procesului de învățământ, metodologia curriculum-ului, finalitățile educației, strategiile didactice, proiectarea activității didactice și strategiile de evaluare.

Nr. pag.: 118 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-327-6

PORTOFOLIU DIDACTIC. AUXILIAR PENTRU STUDENȚII DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC

Georgiana MARCU 

Lucrarea de faţă îşi propune să stea drept model de lucru pentru finalizarea nivelului I al departamentului de pregătire a personalului didactic.

Nr. pag.: 92 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2013 ║ ISBN 978-606-527-302-3

DIDACTICA LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE. NOTE DE CURS 

Ecaterina CREȚU, Luminița DRUGĂ

Conţinutul cursului răspunde obiectivelor de studiu ale practicantului-student împreună cu şcolarul situat în „zona celei mai apropiate dezvoltări” şi cu care cadrul didactic se află într-un parteneriat educaţional, centrat pe funcţia instrumentală a învăţării şi cu care cadrul didactic află într-un parteneriat educaţional, centrat pe funcţia instrumentală a învăţării.

Nr. pag.: 160 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-219-4 

MORFOSINTAXA LIMBII ROMÂNE. REPERE TEORETICE. APLICAȚII 

Ecaterina CREȚU, Luminița DRUGĂ, Mihaela HRIBAN

Lucrarea reprezintă o sinteză privind clasele şi subclasele lexico gramaticale, unităţile, raporturile şi funcţiile sintactice. Faptele de limbă sunt abordate descriptiv şi normativ, prin sinteze teoretice, completate de diferite scheme, tabele sinoptice. Aplicaţiile propuse constă în diverse tipuri de exerciţii care au ca scop să asigure continuitatea între activitatea de curs şi cea desfăşurată în cadrul seminarelor.

Nr. pag.: 168 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-203-3 

GHID DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Camelia URECHE, Daniela NICUȚĂ

Lucrarea este un ghid pentru realizarea practicii pedagogice a studenților de la specializările Biologie și Ecologie și Protecția Mediului. Structura acestuia urmărește evidențierea aspectelor de organizare și desfășurare a practicii pedagogice sub toate aspectele ei. Ghidul include și formularele necesare întocmirii portofoliului de practică pedagogică al studentului practicant precum și exemple de planificări calendaristice, proiecte ale unităților tematice de învățare și proiecte de lecții.

Nr. pag.: 30 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-180-7  

DIDACTICA BIOLOGIEI

Camelia URECHE, Dorel URECHE

Cursul prezintă noțiuni generale despre curriculum, principiile procesului de învățământ și analiza principalelor metode didactice utilizate în lecțiile de biologie, mijloacele de învățământ și integrarea lor în lecție, formele de organizare a activității didactice, proiectarea demersului didactic cu modele de proiecte, moduri și forme de evaluare și proiectarea curriculum-ului la decizia școlii etc.

Nr. pag.: 160 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-179-1

DEZVOLTAREA PERSONALĂ

Iulia Cristina TIMOFTI

Lucrarea pune accent pe următoarele aspecte: semnificaţiile conceptului analizat (din perspectiva a două mari direcţii în psihologie) şi a conceptelor înrudite, factorii care influenţează dezvoltarea personală, studiile importante realizate în spaţiul naţional şi în afara sa.

Nr. pag.: 112 ║ Format: A5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-171-5

ORIENTĂRILE VALORICE

Iulia Cristina TIMOFTI

Lucrarea abordează delimitările conceptuale şi definiţiile semnificative ale termenilor vizaţi, caracteristicile valorilor, taxonomia acestora, factorii favorizanţi în formarea valorilor, stadiile şi mecanismele de internalizare a valorilor, transformările ce au loc la nivelul valorilor individuale, direcţiile reprezentative în studiul valorilor din spaţiul internaţional şi românesc.

Nr. pag.: 159 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2012 ║ ISBN 978-606-527-146-3 

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Elena NECHITA, Iulia Cristina TIMOFTI

Această carte este destinată celor care doresc să utilizeze calculatorul în învăţământ. În plus, are în vedere dezvoltarea gândirii analitice, studiul independent, lucrul în echipă, auto-motivarea şi abilităţile de comunicare.

Nr. pag.: 100 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-170-8   

Cuprins

TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICARE

Gloria Cerasela CRIȘAN, Mihai TALMACIU

Cursul se adresează studenților de la specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar. Sunt prezentate principalele concepte utilizate în TIC, sunt prezentate posibilităţi de utilizare a TIC în diferite domenii de activitate, cu accent pe domeniul educaţional.

Nr. pag.: 92 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-162-3   

Cuprins

DIDACTICA PREDĂRII MATEMATICII (PENTRU GIMNAZIU ȘI LICEU). Vol. I

Costică LUPU

Lucrarea se recomandă, în primul rând, prin actualitatea temei ce a rezultat din necesitatea deschiderii problematicii ştiinţelor educaţiei spre perfecţionarea profesorilor de matematică şi a practicii pedagogice cu studenţii în condiţiile specifice matematicii în gimnaziu şi liceu.

Nr. pag.: 214 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-154-8; 978-606-527-155-5   

Cuprins

DIDACTICA PREDĂRII MATEMATICII (PENTRU GIMNAZIU ȘI LICEU). Vol. II

Costică LUPU

Lucrarea se recomandă, în primul rând, prin actualitatea temei ce a rezultat din necesitatea deschiderii problematicii ştiinţelor educaţiei spre perfecţionarea profesorilor de matematică şi a practicii pedagogice cu studenţii în condiţiile specifice matematicii în gimnaziu şi liceu.

Nr. pag.: 208 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-154-8; 978-606-527-156-2   

Cuprins

DIDACTICA PREDĂRII ARITMETICII

Costică LUPU

Lucrarea se recomandă prin actualitatea temei ce a rezultat din necesitatea deschiderii problematicii ştiinţelor educaţiei pentru studenţii ce vor deveni profesori pentru învăţământul primar şi pentru desfăşurarea practicii pedagogice cu studenţii în condiţiile specifice predării matematicii la clasele I-IV.

Nr. pag.: 262 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-153-1   

Cuprins

DIDACTICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE 

Costică LUPU 

Lucrarea se recomandă prin actualitatea temei ce a rezultat din necesitatea deschiderii problematicii ştiinţelor educaţiei pentru studenţii ce vor deveni profesori pentru învăţământul preşcolar şi pentru desfăşurarea practicii pedagogice cu studenţii în condiţiile specifice matematicii.

Nr. pag.: 250 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-152-4  

Cuprins

PSIHOPEDAGOGIA JOCULUI

Constanța DUMITRIU

Cursul realizează o prezentare din perspectivă psihologică şi pedagogică a jocului, într-o abordare specifică şi integrată. Sunt evidenţiate principalele teorii şi funcţii ale jocului, taxonomiile, evoluţia şi caracteristicile jocurilor de-a lungul diferitelor perioade de vârstă, jocul didactic şi valenţele sale formative.

Nr. pag.: 130 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-147-0   

Cuprins

PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR. GHID PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ

Liliana MÂȚĂ

Lucrarea este un ghid pentru practica pedagogică folosit în învăţământul primar şi preşcolar.

Nr. pag.: 117 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-130-2   

Cuprins

GHID DE ELABORAREA JOCULUI DIDACTIC

Liliana MÂȚĂ, Venera-Mihaela COJOCARIU

Lucrarea prezintă particularitățile jocului didactic în învățământ.

Nr. pag.: 76 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-129-6   

Cuprins

PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR. GHID PENTRU CURS ȘI SEMINAR

Venera-Mihaela COJOCARIU, Liliana MÂȚĂ

Lucrarea prezintă particularităţile pedagogiei adoptate în învaţamântul primar şi preşcolar.

Nr. pag.: 278 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-128-9

Cuprins

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE

Constanța DUMITRIU (coord.), Gheorghe DUMITRIU, Liliana MÂȚĂ, Iulia Cristina TIMOFTI

Cartea tratează dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice debutante: între imitaţie şi inovarea practicilor. Sunt vizate competente cognitive şi metacognitive, metodologice, de evaluare, psihosociale, de comunicare şi relaţionare, informatice şi tehnologice, de management al carierei.

.

Nr. pag.: 289 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-112-8 

Cuprins

EUROPEAN WORKBOOK. STUDENT’S BOOK

Iulia DĂMIAN, Mihaela BIBIRE, Ana-Maria ROTARU, Andrzej SZELC, Giorgio PILOTTI, Isabel RODRIGUEZ, Immaculada RODRIGUEZ GODOY 

Lucrarea reprezintă produsul intermediar al Proiectul Multilateral Comenius Cultural Identity in a Worldwide Classroom 2010-2012, coordonat de Liceul cu Program Sportiv Bacău.

Nr. pag.: 52 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-144-9

Cuprins

EUROPEAN WORKBOOK. TEACHER’S BOOK

Iulia DĂMIAN, Mihaela BIBIRE, Ana-Maria ROTARU, Andrzej SZELC, Giorgio PILOTTI, Isabel RODRIGUEZ, Immaculada RODRIGUEZ GODOY 

Lucrarea reprezintă produsul intermediar al Proiectul Multilateral Comenius Cultural Identity in a Worldwide Classroom 2010-2012, coordonat de Liceul cu Program Sportiv Bacău.

Nr. pag.: 159 ║ Format: B5, color ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-145-6

Cuprins

METODOLOGIA CERCETĂRII PEDAGOGICE

Constanța DUMITRIU

Cursul delimitează conceptele operaţionale ale metodologiei cercetării şi stabileşte raporturile funcţionale dintre acestea, dezvoltă conţinutul teoretico-metodologic cu rezultatele cercetării în domeniu, oferă multiple aplicaţii pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi transversale ale studentilor, viitori profesori.

Nr. pag.: 240 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2011 ║ ISBN 978-606-527-148-7

Cuprins

STRATEGII EDUCAȚIONALE CENTRATE PE BENEFICIARUL ÎNVĂȚĂRII. CONSTRUCTIVISM ȘI PRACTICI EFICIENTE

Constanța DUMITRIU

Lucrarea analizează teoria constructivistă și implicațiile acesteia atât asupra tipurilor de învățare cât și asupra unora dintre strategiile educaționale centrate pe beneficiarul învățării.

Nr. pag.: 290 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-096-1

Cuprins

GHID DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ PENTRU GRADELE DIDACTICE

Liliana MÂȚĂ

Cartea cuprinde temele de pedagogie şi psihologie pentru definitivat şi gradul didactic II pentru specializările educatoare, învăţători/institutori şi profesori.

Nr. pag.: 223 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-076-3

Cuprins

PRIMII PAȘI ÎN CARIERĂ. INSERȚIA SOCIO-PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE

Constanța DUMITRIU (coord.), Gheorghe DUMITRIU, Mihai STANCIU, Iulia Cristina TIMOFTI

L.

Nr. pag.: 209 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-066-4

Cuprins

DIDACTICA EDUCAȚIEI FIZICE

Gloria RAȚĂ

L.

Nr. pag.: 130 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-062-6

Cuprins

FRANCEZĂ-ENGLEZĂ. GHID DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 

Constanța DUMITRIU (coord.), Veronica GRECU, Raluca GALIȚA

Ghidul urmăreşte să pună la dispoziţia celor interesaţi instrumentarul necesar pentru abordarea limbii şi literaturii franceze şi engleze în aspectele concrete presupuse de activităţile didactice.

Nr. pag.: 154 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2010 ║ ISBN 978-606-527-047-3

Cuprins

PEDAGOGIE I. SUPORT PENTRU CURS ŞI SEMINAR 

Constanța DUMITRIU, Liliana SACARĂ

Ghidul urmăreşte să pună la dispoziţia celor interesaţi instrumentarul necesar pentru abordarea limbii şi literaturii franceze şi engleze în aspectele concrete presupuse de activităţile didactice.

Nr. pag.: 104 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-8392-71-7

Cuprins

PSIHOPEDAGOGIE. SINTEZE PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVARE ȘI GRADUL DIDACTIC II

Liliana SACARĂ, Iulia Cristina DUMITIRU

G.

Nr. pag.: 301 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-8392-69-4

Cuprins

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI. TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI 

Constanța DUMITRIU

G.

Nr. pag.: 176 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2007 ║ ISBN 978-973-8392-67-0

Cuprins

CERTIFICAREA STUDIILOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Constanța DUMITRIU

G.

Nr. pag.: 216 ║ Format: A4, alb-negru ║ Anul apariției: 2004 ║ ISBN 973-8392-12-8 

Cuprins

PSIHOPEDAGOGIE – SINTEZE PENTRU EXAMENELE DE DEFINITIVARE ŞI GRADUL II ÎN ÎNVĂTĂMÂNT

Gheorghe DUMITRIU, Constanța DUMITRIU, Iulia DĂMIAN

G.

Nr. pag.: 368 ║ Format: B5, alb-negru ║ Anul apariției: 2002 ║ ISBN 973-8392-00-4

Cuprins