PROCEDURA DE PUBLICARE ȘI EVALUARE

CODUL ISBN | CODUL ISSN | DESCRIEREA CIP | EVALUAREA MANUSCRISELOR

 

 

 

Codul ISBN (International Standard Book Number) este un număr internațional standardizat, unic, format din 13 cifre grupate în 5 segmente, separate prin cratimă, care au următoarea semnificație:

 • prefixul 978 – segment care permite identificarea cărților la nivel internaţional;
 • 973 și 606 – segmente care identifică editorii din România; reprezintă codul de ţară și indică grupul naţional, lingvistic (limba editorului) sau geografic;
 • codul de editură – segment de lungime variabilă (dependentă de numărul lucrărilor publicate) care identifică editorul documentului;
 • numărul de identificare a documentului – segment care asigură numerotarea documentului printre publicaţiile editorului;
 • cifra de control – ultima cifră a codului ISBN; permite verificarea validităţii codului ISBN.

Codul ISBN nu are valoare juridică și nu protejează drepturile de autor.

În România, codurile ISBN sunt acordate de către Centrul Național ISBN înființat în 1989 care, începând din 1996, funcționează la Biblioteca Națională a României.

Editura „Alma Mater” respectă regulile impuse de Centrul Național ISBN și alocă uzual coduri ISBN pentru:

 • cărți și broșuri imprimate (se consideră broșură documentul cu mai puțin de 48 de pagini);
 • cărți și broșuri electronice pe format fizic (CD-ROM, DVD-ROM) sau online.

Dacă este cazul, Editura poate acorda coduri ISBN și pentru alte tipuri de documente incluse în categoriile menționate de către Centrul Național ISBN ca putând primi astfel de coduri.

Codul ISSN (International Standard Serial Number) este un cod internațional standardizat, unic, format din două segmente de câte 4 cifre (în unele cazuri ultimul caracter – cifra de control – poate fi X), separate prin cratimă.

Codul ISSN-L (cod ISSN de legătură) realizează legătura dintre edițiile apărute pe suporturi diferite (imprimat, CD-ROM, DVD-ROM, online) pentru aceeași publicație serială.

Codul ISSN nu are valoare juridică și nu conferă exclusivitate asupra titlului căruia i-a fost alocat.

În România, codurile ISSN sunt acordate de către Centrul Național ISSN care, începând din 1990, funcționează la Biblioteca Națională a României.

Editura „Alma Mater” respectă regulile impuse de Centrul Național ISSN și solicită uzual coduri ISSN pentru:

 • publicații seriale de tipul revistelor științifice, revistelor studențești, revistelor școlare și preșcolare;
 • volume ale manifestărilor științifice desfășurate cu periodicitate.

Dacă este cazul, Editura poate solicita coduri ISSN și pentru alte tipuri de publicații seriale incluse în categoriile menționate de către Centrul Național ISSN ca putând primi astfel de coduri.

Descrierea CIP (Catalogare Înaintea Publicării) este realizată de Centrul Național CIP și este transmisă Editurii pentru a fi tipărită întocmai (cu respectarea exacte a formei incluzând punctuația, ordinea elementelor bibliografice și alineatele fără ca textul să fie centrat, aliniat la dreapta sau la stânga) pe verso paginii de titlu a lucrării.

Editura „Alma Mater” respectă regulile impuse de Centrul Național CIP și solicită uzual descrieri CIP pentru:

 • lucrări de specialitate;
 • monografii;
 • volume ale manifestărilor științifice desfășurate ocazional.

Dacă este cazul, Editura poate solicita descrieri CIP și pentru alte tipuri de publicații incluse în categoriile menționate de către Centrul Național CIP ca putând primi astfel de descrieri.

DEPOZIT LEGAL

Editura Alma Mater își asumă responsabilitatea respectării prevederilor legale în vigoare și, din primul tiraj al oricărui manuscris/revistă apărut/apărute, transmite numărul minim de exemplare prevăzut în Legea 111/1995 privind Depozitul Legal de Documente.

EVALUARE MANUSCRISE

Editura „Alma Mater” are ca principal obiect de activitate editarea cărților dedicate procesului didactic și a cărților ce diseminează rezultatele cercetării științifice a membrilor comunității academice.

Pentru fiecare domeniu științific, Editura solicită anual din partea Facultăților din cadrul Universității propuneri de referenți științifici cu experiență universitară, științifică și editorială, incluzând atât cadre didactice din Universitate, cât și profesori și cercetători din alte centre universitare din țară sau din străinătate.

1. PROPUNERI MANUSCRISE

Propunerile complete de cărți/cursuri științifice, îndrumare de laborator/lucrări practice/seminar/proiect dedicate studenților și nu numai precum și propunerile de cărți beletristice sunt recepționate de Editura „Alma Mater”, obligatoriu în format editabil WORD și în format PDF, fie pe memory-stick, CD-ROM, DVD-ROM fie prin e-mail.

În redactarea manuscriselor se vor respecta toate regulile de ortografie și punctuație oficiale. Pentru evidențierea anumitor aspecte, idei etc. (în special în lucrările dedicate studenților) este recomandată folosirea metodelor mnemotehnice de tipul: bold, italic, simboluri, scheme recapitulative, chenare, tabele, rezumate etc.

Pagina de titlu a manuscriselor trebuie să cuprindă numele autorului/autorilor, numele coordonatorului/coordonatorilor (dacă este cazul) şi titlul lucrării. Pentru lucrările colective, se va include o listă a autorilor, din care trebuie să rezulte clar contribuția fiecăruia.

Cuprinsul trebuie să evidențieze toate părțile, capitolele, subcapitolele etc. existente în manuscrise. Se recomandă formatarea titlurilor și generarea automată a cuprinsului.

Abrevierile utilizate vor fi cele uzuale și se vor menționa la prima apariție în text. O listă a abrevierilor, ordonată alfabetic, poate fi inclusă și înaintea textului propriu-zis.

Toate tabelele, graficele, figurile, schemele trebuie să fie clare, cu dimensiuni și rezoluții potrivite pentru tipărire (nu se acceptă imagini neclare, șterse, tabele sau ecuații desenate etc.). Acestea trebuie să aibă titlu, să fie numerotate și să fie plasate cât mai aproape de prima menționare în text. Se va opta pentru o singură variantă de reprezentare a datelor (e.g. Nu se vor reprezenta aceleași date atât sub formă tabelară cât și sub formă grafică). Manuscrisele pot să includă și liste ale tabelelor, graficelor, figurilor, ecuațiilor etc.

Manuscrisele care conțin materiale (poezii, imagini, tabele, grafice etc.) protejate prin copyright trebuie să fie însoțite de dovada deținerii drepturilor de utilizare.

Referințele bibliografice trebuie să fie relevante și corect citate atât în text, cât și sub formă de listă la sfârșitul manuscriselor. Se vor include, în mod unitar, toate detaliile (autori, titlu, volum, număr, an, editură, oraș, țară etc.) necesare pentru identificarea facilă a oricărei referințe utilizate.

Propunerile trebuie să fie însoțite de un Contract de Cesionare a Drepturilor de Autor (formular tipizat) semnat de autor/autori prin care acesta/aceștia garantează că:

 • propunerile sunt originale;
 • sunt de acord ca, în cazul acceptării spre publicare, să cesioneze Editurii drepturile de autor asupra propunerilor;
 • editarea și comercializarea propunerilor nu vor aduce atingere altor drepturi de autor sau o încălcare a altor contracte sau înțelegeri anterioare existente între autor și terți;
 • editarea și/sau comercializarea propunerilor nu pot da naștere unei urmăriri penale sau acțiuni civile.
2.1. EVALUARE CĂRȚI/CURSURI/ÎNDRUMARE

Manuscrisele primite de către Editura „Alma Mater” parcurg un proces de evaluare care cuprinde etapele descrise în cele ce urmează.

Analiza calității editoriale

Editura „Alma Mater” apreciază încadrarea manuscriselor în domeniile Editurii și respectarea standardelor editoriale:

 • actualitatea subiectului;
 • existența elementelor de noutate;
 • argumentarea logică a ideilor științifice;
 • existența surselor bibliografice, relevanța și modul de citare a acestora;
 • claritatea, concizia și acuratețea textului;
 • corectitudinea exprimării;
 • formatarea manuscriselor.
Verificarea antiplagiat

Editura utilizează softul Plagiarism Detector agreat la nivelul Universității și testează toate manuscrisele primite pentru stabilirea gradului de originalitate al lucrărilor.

Rapoartele de similitudine generate sunt aduse la cunoștința autorului/autorilor.

Manuscrisele pentru care există suspiciuni de plagiat sunt respinse de la publicare dacă autorul/autorii nu acceptă corectarea acestora.

Evaluarea lucrărilor de către recenzori (Procedura de Peer-review)

Manuscrisele sunt evaluate de minimum 2 recenzori care fie fac parte din lista de recenzori a Editurii, fie sunt propuși de autor/autori. În acest ultim caz recenziile sunt luate în considerare de către Editură doar dacă sunt realizate de personalități recunoscute în domeniu.

În evaluare recenzorii urmăresc:

 • relevanța titlului manuscriselor și corelarea acestuia cu textul;
 • calitatea conținutului științific al manuscriselor;
 • gradul de originalitate și de noutate;
 • calitatea datelor prezentate;
 • metodologia folosită în tratarea subiectului ales;
 • seriozitatea documentării (existența în bibliografie a lucrărilor de referință dar și a celor de actualitate – ultimii cinci ani);
 • claritatea formulării;
 • calitatea redactării și exprimării etc.

Criteriile menționate nu sunt exhaustive. Se recomandă recenzorilor să țină cont de orice alte criterii pe care le consideră relevante.

Recenzorii transmit Editurii „Alma Mater” un Referat de Evaluare (formular tipizat) din care să rezulte dacă manuscrisul este:

 • acceptat spre publicare;
 • acceptat spre publicare cu modificări minore;
 • acceptat spre publicare cu modificări majore;
 • respins.

În cazul în care un recenzor acceptă lucrarea, iar un altul o respinge, lucrarea este trimisă către un al treilea referent a cărui propunere are caracter decisiv.

Editura transmite autorului/autorilor deciziile recenzorilor; dacă este cazul, după ce moficările solicitate sunt realizate, textul se întoarce la aceiași referenți pentru decizia finală.

Identitatea recenzorilor rămâne confidențială pentru autor/autori.

Referatele de evaluare se păstrează în dosarul lucrării care se arhivează la Editură.

Publicarea lucrărilor

Pentru manuscrisele acceptate spre publicare, dacă este cazul, Editura „Alma Mater” încheie cu autorul/autorii Contract de Editare-Tipărire (formular tipizat).

Editura „Alma Mater” tipărește pentru fiecare titlu un exemplar de control.  După realizarea corecturilor finale, lucrarea se consideră automat acceptată ca fiind Bună de tipar. Editura este răspunzătoare doar pentru situațiile în care forma tipărită a lucrării nu conține ultimele corecturi efectuate de autori, nu și pentru corecturile identificate ulterior.

2.2. EVALUARE ARTICOLE PENTRU REVISTE

Revistele care apar sub egida Editurii „Alma Mater” dispun de regulamente și proceduri specifice de respectarea acestora fiind responsabili Editorii-șefi și Comitetele Editoriale proprii.